top of page

OGÓLNE WARUNKI I WARUNKI

STOCKXWERK e.K. - AGB HRA 109483

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU, SPRZEDAŻY I DOSTAWY

OGÓLNE I ZAKRES

Następujące ogólne warunki zakupu, sprzedaży i dostawy stanowią treść umowy zakupu. Przeciwne lub odmienne warunki zakupu lub inne ograniczenia kupującego / dostawcy nie są uznawane, chyba że STOCKXWERK e.K. wyraźnie i na piśmie uzgodnił z tobą indywidualne przypadki.

Językiem umowy jest niemiecki. Jest to wyłącznie prawo niemieckie. Niemiecka wersja niniejszych warunków jest autorytatywna. Angielska, francuska, polska i chińska wersja / wersja niniejszych warunków mają wyłącznie charakter informacyjny i nie są ostateczne.

OFERTY I ZAMÓWIENIA

1. Oferty od STOCKXWERK e.K. podlegają zmianie ceny, ilości, czasu dostawy i dostępności. Sprzedaż pośrednia jest zarezerwowana. 2. Zamówienia kupującego dotyczą STOCKXWERK e.K. pisemnym lub drukowanym potwierdzeniem od STOCKXWERK e.K. (również faktura, dowód dostawy lub potwierdzenie zamówienia) wiążące.

OBLICZENIE PODSTAWOWY

1. Ceny obowiązujące w momencie dostawy STOCKXWERK e.K. obliczona; są to plus VAT. 2. Pierwsi klienci mają STOCKXWERK e.K. natychmiast ogłosić swój numer identyfikacyjny VAT. W przypadku niewłaściwego stosowania lub nieprzestrzegania przepisów VAT, strony umowy ponoszą odpowiedzialność za wszystkie wynikające z tego niedogodności STOCKXWERK e.K .. 3. Czy STOCKXWERK e.K. W okresie między zawarciem umowy a dostawą nabywca jest zasadniczo uprawniony do odstąpienia od umowy w ciągu dwóch tygodni po ogłoszeniu podwyżki cen, chyba że podwyżka ceny opiera się wyłącznie na zwiększeniu konosamentu. Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów o stałe dostawy (Ciągłe umowy długu z nabywcami masowymi, autoryzowanymi dealerami itp.).

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Faktury są płatne gotówką 10 dni po dacie faktury bez żadnych potrąceń. W przypadku przekroczenia terminu płatności można naliczyć odsetki w wysokości 4% powyżej odpowiedniej stopy dyskontowej Deutsche Bundesbank, jeżeli STOCKXWERK e.K. sam nie musi wypełniać dodatkowych zobowiązań odsetkowych. W przypadku niewykonania zobowiązania ustawowe prawa do dochodzenia szkody niewykonanej i do odstąpienia od umowy pozostają zastrzeżone. Ponadto wszelkie pozostałe zobowiązania wynikające ze stosunku umownego stają się natychmiast wymagalne. Inne uzgodnione warunki płatności są podane na piśmie na dowodach dostawy i fakturach wystawionych przez STOCKXWERK e.K. pod „płatne na:” odnotowano. Ta data płatności z datą jest wiążąca dla kupującego. 2. Czeki i weksle muszą być zatwierdzone przez STOCKXWERK e.K.; odbywa się z tytułu płatności. Maksymalny czas na zmianę to dziewięćdziesiąt dni od daty wystawienia faktury. Rabat, weksle, weksel i podobne Obowiązki w wysokości trzydziestu dni lub więcej po dacie faktury ponosi kupujący. 3. Jeśli istnieją uzasadnione wątpliwości co do wypłacalności lub zdolności kredytowej Kupującego i jeśli Kupujący nie jest gotowy zapłacić z góry lub jest gotowy zapewnić odpowiednie zabezpieczenie pomimo odpowiedniego wniosku, wówczas STOCKXWERK e.K., w zakresie STOCKXWERK e.K. jeszcze nie zrobione ma prawo zrezygnować z umowy. 4. Zaliczki i zaliczki są płatne plus VAT. 5. Płatności uważa się za dokonane tylko wtedy, gdy kwota została przelana na konto STOCKXWERK e.K. jest wreszcie dostępny. 6. STOCKXWERK e.K. zastrzega sobie prawo do korzystania z płatności, niezależnie od jakichkolwiek postanowień Nabywcy, najpierw do rozliczenia najstarszych należnych pozycji faktury oraz odsetek za zwłokę i naliczonych na nich kosztów; oraz w porządku prawnym kosztów, odsetek, kwoty głównej. 7. Prawo zatrzymania kupujący jest wykluczony. Kupujący może kompensować jedynie bezsporne lub prawomocne roszczenia wzajemne. 8. Czas dostawy STOCKXWERK e.K. spoczywa tak długo, jak kupujący narusza odpowiedzialność wobec STOCKXWERK e.K. cała lub nieistotna część jest domyślna.

DOSTAWY

1. STOCKXWERK e.K. jest zawsze gotowy do dostarczenia jak najszybciej. Nie istnieją stałe czasy dostawy. 2. Jeśli ustalony termin dostawy został uzgodniony inaczej, kupujący w przypadku niewykonania zobowiązania przez STOCKXWERK e.K. z dostawą, aby ustalić rozsądny okres karencji, co najmniej dwa tygodnie. 3. Prawidłowa i terminowa dostawa do STOCKXWERK e.K. należy zarezerwować. 4. Dniem dostawy jest dzień, w którym towary są przechowywane przez STOCKXWERK e.K. odchodzi, a jeśli tego dnia nie można ustalić, dzień, w którym STOCKXWERK e.K. jest dostępny. 5. Jeśli materiały opakowaniowe są dostarczone przez producenta, dodatkowo mogą obowiązywać jego specjalne warunki.

WYŻSZA PRZEMOC & PRZESZKODY KONTRAKTOWE

Siła wyższa wszelkiego rodzaju, nieprzewidywalne zakłócenia w ruchu, transporcie lub transporcie, szkody pożarowe, powodzie, nieprzewidywalna siła robocza, niedobór energii, surowców lub dostaw, robocizna, zamówienia rządowe lub inne przeszkody poza kontrolą strony odpowiedzialnej za wyniki Przesyłka, odbiór lub konsumpcja zostaną zmniejszone, opóźnione, uniemożliwione lub uznane za nieuzasadnione, wolne od obowiązku dostawy na czas trwania i zakres incydentu. Jeśli dostawa zostanie opóźniona o więcej niż osiem tygodni od rozsądnego lub uzgodnionego terminu dostawy w wyniku zakłócenia, obie strony mają prawo do odstąpienia od umowy. W przypadku częściowego lub całkowitego pominięcia jakiegokolwiek źródła zaopatrzenia STOCKXWERK e.K., STOCKXWERK e.K. nie jest zobowiązany do dokonywania zakupów na pokrycie kosztów od osób trzecich. STOCKXWERK e.K. jest w tym przypadku dalej uprawniony do zestawiania częściowych dostaw z dostępnych ilości towarów, z uwzględnieniem wszelkich osobistych wymagań, i do rozprowadzania ich wśród kupujących według własnego uznania.

PRZESYLKA

1. STOCKXWERK e.K. zastrzega sobie prawo do wyboru trasy wysyłki i sposobu wysyłki. Dodatkowe koszty spowodowane specjalnymi żądaniami wysyłki kupującego są na jego koszt. To samo dotyczy podwyżek stawek specjalistycznych występujących po zawarciu umowy, wszelkich dodatkowych kosztów związanych z przekierowaniem, kosztami składowania itp., Chyba że uzgodniono dostawę za opłatą. 2. Ryzyko utraty, utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi wraz z ich wysyłką lub w przypadku odbioru przez nabywcę wraz z ich dostarczeniem. 3. Ubezpieczenie transportu przez STOCKXWERK e.K. jest tylko na wyraźne życzenie kupującego w zamian za zwrot kosztów.

REKLAMACJE

1. Powiadomienia o wadach będą brane pod uwagę tylko wtedy, gdy zostaną niezwłocznie otrzymane nie później niż tydzień po otrzymaniu towarów, wraz z dokumentami uzupełniającymi, jeśli mają zastosowanie próbki, dokumenty dostawy i szczegóły numeru faktury, daty na fakturze oraz, jeśli dotyczy, opakowania Podpisy są zbierane. 2. W przypadku wad ukrytych pisemna skarga musi być złożona niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu dwóch miesięcy po przybyciu towarów. Ciężar dowodu zatajenia wad ponosi kupujący. 3. Reklamowane towary mogą być udzielane wyłącznie za wyraźną zgodą STOCKXWERK e.K. Tylko wtedy koszty zostaną poniesione przez STOCKXWERK e.K. 4. Szkody transportowe muszą być zgłaszane przez nabywcę w momencie dostawy towarów przez nabywcę w celu uniknięcia utraty roszczeń odszkodowawczych i być rejestrowane pod świadkami. Kolejne reklamacje nie mogą być rozpatrywane.

ZAMÓWIONE TOWARY

Dostawca potwierdza STOCKXWERK e.K, że artykuły dostarczane przez dostawcę są zbywalne w WE / Niemczech, i. pod względem treści i opakowania, a także informacje na nim zawarte są zgodne z obowiązującymi przepisami ustawowymi w RFN. To jest na oryginalne towary, wolne od praw osób trzecich i swobodnie dostępne do sprzedaży na rynku WE. Podczas importu przestrzegano przepisów celnych i podatkowych. Towary zostały zakupione w odpowiednim ruchu handlowym. Jeżeli towary nie są zgodne z postanowieniami umownymi, sprzedawca jest zobowiązany, z zastrzeżeniem dalszych roszczeń, odebrać towar krok po kroku w zamian za spłatę ceny zakupu. Dostawca zobowiązuje się do STOCKXWERK e.K. zabezpieczyć ich wszystkich przed wszelkimi domniemanymi naruszeniami i wynikającymi z nich roszczeniami osób trzecich oraz zwrócić wszelkie poniesione wydatki.

PROWIZJE I OCHRONA KLIENTA NA OSÓB TRZECICH

Z STOCKXWERK e.K. uzgodnione prowizje maklerskie na rzecz osób trzecich dotyczą wyłącznie uzgodnionej umownie transakcji indywidualnej. Prowizje od dalszych transakcji z kupującym nie zostaną przyznane. Ochrona klienta dla „agenta” przeciwko STOCKXWERK e.K .. nie istnieje. Umowy ustne z STOCKXWERK e.K. wymagają prawomocnej, pisemnej podstawy. Prowizje agencji są wypłacane dopiero po pisemnym uzgodnieniu z pośrednikiem. Stawka prowizji musi zostać potwierdzona z góry przez obie strony na piśmie w% i € za każdą dokonaną transakcję. Płatności prowizyjne są należne po dokonaniu płatności przez kupującego i po ostatecznej dostępności na koncie STOCKXWERK e.K .. plus 10 dni na płatność. Wszelkie dodatkowe roszczenia lub roszczenia odszkodowawcze kupującego zmniejszają prowizję o procent prowizji zapłaconej od całkowitej kwoty. Nadpłacone prowizje podlegają zwrotowi. Umowy pomiędzy STOCKXWERK e.K. a pośrednicy nie dotykają kupującego.

ZASTRZE`ZENIE WLASNOSCI

1. Towar nie staje się własnością kupującego, dopóki nie wypełni wszystkich swoich zobowiązań wynikających ze stosunków handlowych ze STOCKXWERK e.K., w tym roszczeń dodatkowych, roszczeń odszkodowawczych oraz zapłaty czeków lub weksli. W przypadku bieżących faktur zastrzeżona właściwość ma również zastosowanie jako zabezpieczenie naszego roszczenia o saldo. Kupujący jest uprawniony do sprzedaży dostarczonego towaru w toku zwykłej działalności gospodarczej, o ile nie jest w ruchu, zastawienie lub zastaw hipoteczny jest zabroniony. 2. STOCKXWERK e.K. ma prawo, bez wyznaczania okresu karencji i bez odstąpienia od umowy, do odzyskania zastrzeżonych towarów od kupującego, jeżeli ten ostatni nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec sprzedawcy. STOCKXWERK e.K. jest alternatywnie uprawniony do zaliczki żądać. Wycofanie zastrzeżonego towaru zostanie anulowane z umowy tylko wtedy, gdy STOCKXWERK e.K. wyraźnie określone na piśmie. Kupujący sprzedaje produkty firmy STOCKXWERK e.K. Dostarczony towar, bez względu na to, w jakim stanie, więc natychmiast przypisuje wynikające z roszczeń sprzedażowych z dostaw do STOCKXWERK e.K .. Od. 3. Na żądanie STOCKXWERK e.K. kupujący jest zobowiązany do ujawnienia cesji zewnętrznym nabywcom i udzielenia informacji niezbędnych do dochodzenia naszych praw w stosunku do nabywców zewnętrznych i przekazania dokumentów. 4. Jeżeli towary zastrzeżone są sprzedawane razem z innymi przedmiotami po łącznej cenie, cesja jest ograniczona do proporcjonalna kwota faktury STOCKXWERK e.K. dla wspólnie sprzedawanych towarów zastrzeżonych.

JURYSDYKCJA, MIEJSCE WYDAJNOŚCI I SKUTECZNE KLAUZUL

1. Wyłączną jurysdykcją jest Hamburg dla obu stron. 2. Miejscem wykonania dostawy jest odpowiedni punkt sprzedaży, za płatność Hamburg. 3. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Warunków sprzedaży i dostawy są lub staną się w całości lub częściowo nieważne, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień lub ich części oraz na podstawowy stosunek umowny. Ewentualne nieskuteczne postanowienie zostanie zastąpione przez takie skuteczne postanowienie, które będzie możliwie najbliższe ekonomicznemu celowi nieskutecznego postanowienia.

Hamburg, 03.01.2009

bottom of page